logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
จีน
พบ
3 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
มหัศจรรย์ ใต้หวัน 4 วัน 3 คืน (CI)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 China Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220358
บินหรู เที่ยวคุ้ม ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า
เมืงไถจง ย่านเฉิ่นจี้ซินชุนหนานโถว, หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก), ศูนย์เครื่องสำอาง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
สเต็กสลัดบาร์, หม้อนึ่งจักรพรรดิ, บุฟเฟ่ต์ชาบูหม้อไฟ, เสี่ยวหลงเปา

เริ่มต้น

20,999